środa, 23 sierpnia 2017
235 dzień roku,
Dzisiaj są imieniny Apolinarego, Miły, Róży
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.

Zbiornik retencyjny na Małoszówce

 

Budowa zbiornika retencyjnego na rzece Małoszówce

Decyzja o budowie zbiornika retencyjnego na rzece Małoszówce podjęta została już w roku 2000. Wówczas zlecone zostało opracowanie dokumentacji projektowej na to zadanie. Projekt budowlany wraz ze wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami i opiniami został wykonany przez Biuro Inżynierii Środowiska – Inżynieria,reprezentowane przez Pana mgr inż. Jana Machetę. Równocześnie Gmina Kazimierza Wielka rozpoczęła procedurę związaną z wykupem działek, które zgodnie z dokumentacją projektową miały zostać przeznaczone pod budowę. Dnia 27 grudnia 2001 roku Rada Miejska w Kazimierzy Wielkiej podjęła uchwałę w sprawie nabycia nieruchomości położonych na obszarze planowanej budowy. W efekcie w latach 2002 – 2005 Gmina pozyskała na ten cel 40 działek o łącznej powierzchni 50,4777 ha, z czego 39 zostało wykupione, a jedna o powierzchni 36,61 ha przekazana przez Powiat Kazimierski w formie darowizny. W latach 2007 – 2008 zostało wywłaszczone kolejne 6 działek. Do roku 2010 Gmina wykupiła jeszcze 7 działek. Rada Miejska podjęła wówczas decyzję o wznowieniu procedur zmierzających do rozpoczęcia budowy zbiornika retencyjnego. Po zaktualizowaniu dokumentacji projektowej oraz dokonaniu niezbędnych uzgodnień Gmina Kazimierza Wielka w dniu 26 maja 2011 roku uzyskała Decyzję o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych wydaną przez Wojewodę Świętokrzyskiego. Decyzja ta została wydana na mocy Ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych. Ustawa ta umożliwiła Gminie uzyskanie pozostałych działek niezbędnych pod budowę zbiornika. Z dniem uprawomocnienia się Decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Gmina Kazimierza Wielka stała się właścicielem terenu o łącznej powierzchni 53,7361 ha, składającym się z 56 działek.

Równocześnie Gmina ubiegała się o dofinansowanie budowy ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013, w ramach Działania 4.1 „Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej”. Umowa o dofinansowanie została zawarta w dniu 5 października 2011 roku. Wartość inwestycji oszacowano wówczas na łączną kwotę 10 mln zł. Wysokość dofinansowania stanowiła 60 % tej kwoty. Pozostałe 4 mln zł to kwota, jaką musiała dysponować Gmina na pokrycie wkładu własnego.

W dniu 30 grudnia 2011 roku Gmina Kazimierza Wielka ogłosiła przetarg na roboty budowlane. W dniu 9 lutego 2012 r. wyłoniono wykonawcę spośród 12 oferentów. Najkorzystniejszą ofertę przedstawiło Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego „PBW” z Sandomierza. Po rozstrzygnięciu przetargu na roboty budowlane uszczegółowiono całkowitą wartość inwestycji. Wyniosła ona łącznie 9 237 496,68 zł, zawierała m.in. koszty robót budowlanych, aktualizacji dokumentacji projektowej, koszt nadzoru inwestorskiego i archeologicznego. Wartość ta do dnia dzisiejszego stanowi podstawę do wyliczenia wysokości dofinansowania ze środków UE, które jak podano wyżej stanowi 60% tej kwoty, tj. 5 678 908,01 zł.

Umowę z wykonawcą podpisano 24 lutego 2012 roku. Pierwsze prace ruszyły już 2 marca 2012 roku. Zakończenie budowy zbiornika retencyjnego przewidziano na 30 czerwca 2013 roku. Przez blisko rok prace wykonywane były zgodnie z przyjętym harmonogramem. W pierwszym kwartale oraz w pierwszej połowie kwietnia 2013 r. wystąpiły niesprzyjające warunki pogodowe utrudniające kontynuowanie prac w założonym tempie. Wysokie stany wód gruntowych będące następstwem długotrwałych opadów śniegu i deszczu spowodowały uplastycznienie gruntu i uniemożliwiły wprowadzenie ciężkiego sprzętu na teren budowy w zaplanowanym terminie. Następnie w miesiącach maju i czerwcu 2013 roku wystąpiły m.in. nawalne opady deszczu. W wyniku bardzo intensywnych lokalnych opadów wystąpił gwałtowny spływ powierzchniowy, który spowodował znaczne szkody w wykonanych budowlach oraz zamulenie części czaszy zbiornika. Powstałe szkody należało usunąć, a to wiązało się z dodatkowymi nakładami pracy i czasu. W konsekwencji termin zakończenia budowy zbiornika retencyjnego został przesunięty i ostatecznie ustalono go na dzień 31 października 2013 roku.

Prace przy budowie zbiornika objęte są nadzorem inwestorskim, który pełni firma SAFAGE w osobie Pana Juliana Króla. Inwestycja objęta jest również nadzorem archeologicznym, sprawowanym przez Pana dr Krzysztofa Tunię z uwagi na to, że teren budowy znajduje się w rejonie udokumentowanych stanowisk archeologicznych w Słonowicach.

W roku 2013 Gmina uzyskała z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach dofinansowanie w formie pożyczki w wysokości 2 814 215,00 zł na cele związane z budową zbiornika.

Wybudowany zbiornik będzie jednym z największych tego typu obiektów na Ponidziu. Całkowita jego pojemność wyniesie 400 000 m3. Powierzchnia lustra wody przy normalnym poziomie piętrzenia (NPP 192,00 m npm) wynosić będzie 20,93 ha. Zbiornik będzie liczył 770 m długości i 400 m szerokości, największą szerokość osiągnie przy zaporze. Obliczone zostało, że w razie zagrożenia powodziowego zbiornik będzie w stanie retencjonować dodatkowe 141 638 m3 wody napływającej ze zlewni Małoszówki powyżej zapory. Sama zapora będzie miała długość 532 m. Aby umocnić zaporę zużyto 8 tys. ton kamienia. Przy normalnym poziomie piętrzenia największa głębokość zbiornika będzie przy zaporze i wyniesie 2,50 m. Średnia głębokość zbiornika to 1,91 m. Wzdłuż promenady na zaporze zainstalowanych zostanie 14 lamp oświetleniowych.

Podstawowym zadaniem, jakie spełniać będzie zbiornik na rzece Małoszówce, będzie retencja, tj. gromadzenie nadmiernej ilości wody ze zlewni Małoszówki w czasie intensywnych lokalnych opadów deszczu. Za priorytetowy cel uznano zabezpieczenie przed powodziami terenów położonych w dolinach rzek Małoszówki i Nidzicy, a przede wszystkim budynków, infrastruktury komunalnej, transportowej i przemysłowej gminy Kazimierza Wielka. Rezerwa powodziowa zbiornika przyczyni się do znacznej redukcji fali powodziowej, co opóźni jej dojście do rzeki Nidzicy. Zadaniem zbiornika będzie także zaopatrzenie rolnictwa w wodę przez retencjonowanie jej w latach suchych. Budowa zbiornika zapewni kontrolowany obieg wody w zlewni rzeki Małoszówki bez naruszania równowagi środowiska przyrodniczego.

Dodatkową zaletą zbiornika będzie możliwość rozwoju rekreacji i sportów wodnych. Wokół zbiornika stworzone zostaną warunki dla rekreacji i tak: od północnej strony zbiornika w dolnej części przewidziano miejsce na plażę na powierzchni 1,20 ha oraz przystań kajakową wraz z zapleczem technicznym zbiornika. Wzdłuż zapory planuje się budowę promenady spacerowej. W rejonie zbiornika zaprojektowany został parking dla 150 samochodów osobowych.

Administrator
Subskrybcja
Jeżeli chcesz być informowany o aktualnościach w serwisie, podaj swój adres e-mail.
Subskrypcja - dopisz - wypisz
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej, ul. Tadeusza Kościuszki 12, 28-500 Kazimierza Wielka, pow. kazimierski, woj. świętokrzyskie
tel.: +48.(41)3521937, (41) 3521919, (41) 3521004, fax: +48.(41)3521956, email: umig@kazimierzawielka.pl, http://www.kazimierzawielka.pl
NIP: 662-10-48-911, Regon: 000525352
Godziny pracy urzędu: poniedziałek-piątek 7.30-15.30 Skrytka EPUAP: fef0yh4954 Konto bankowe: Bank Spółdzielczy w Kielcach Oddział w Kazimierzy Wielkiej 18 8493 0004 0180 0130 0020 0001
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG AA
projekt i hosting: INTERmedi@
zarządzane przez: CMS - SPI